AVblackmagic.nl webshop
AVNED.nl webshop

AVblackmagic

Algemene voorwaarden Business 2 Business Store AVBlackmagic / AVNed.nl

Onderstaande voorwaarden worden door ons op alle online transacties gehanteerd. Wij willen je echter bovenal de volgende belangrijke spelregels meegeven:

1. Wij werken hard voor tevreden relaties. Mochten er om de één of andere reden producten niet aan de wensen voldoen, vragen zijn over bestellingen of over ons laat het ons dan vooral weten. Dit is via vele wegen mogelijk (zie onderstaande contact gegevens, Art. 2).

2. Alle vermelden prijzen op de website zijn exclusief btw. Dit omdat wij uitsluitend handel bedrijven met personen die handelen als of voor een bedrijf. Uiteraard dient de btw wel betaald te worden (je ziet deze ook tijdens het afrekenen) echter kun je deze btw als bedrijf weer terugvorderen van de belastingdienst.

3. Omdat we uitsluitend handelen met personen die handelen als of voor een bedrijf werkt het bij ons ook iets anders met het herroepingsrecht. Als consument heb je recht op een herroepingstermijn van tenminste 14 dagen. Echter als professional wordt je geacht grondig onderzoek te hebben gedaan naar hetgeen wat je besteld en heb je dit recht dus niet. Wij zullen er alles aan doen om je over de producten zo duidelijk mogelijk te informeren op onze website zodat je een goede beslissing kunt maken. Kom je er zelf niet uit, dan kun je ons altijd bellen voor advies op maat.

4. Wij streven er naar alle bestelde producten binnen maximaal 3 werkdagen bij je af te leveren of klaar te hebben staan om af te halen. In sommige gevallen wil het echter wel is voor komen dat zowel de fabrikant als ook wij het product niet op voorraad hebben staan. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan door een grote vraag of door de exclusiviteit van een product. Mocht dit het geval zijn laten we zo spoedig mogelijk, echter vaak binnen 24 uur, weten hoe lang de levertijd bedraagt. Mocht deze levertijd te lang voor je zijn, kan de order zonder problemen worden geannuleerd.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Afnemer: de rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
2. Dag: kalenderdag;
3. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
4. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan afnemer aanbiedt; in deze AVNed v.o.f.
5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
6. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat afnemer en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Wie zijn wij?

AVNed v.o.f.
Hogebrinkerweg 15
3871KM Hoevelaken

Je kunt ons bereiken via het telefoonnummer 033 – 303 60 86. Ook naast onze kantooruren (ma-vr van 9:00 – 17:00) staan wij telefonisch paraat voor eventuele vragen.

Wanneer je liever een email stuurt is ook dat uiteraard geen probleem. Dit kun je wanneer je nog geen contactpersoon kent bij ons het makkelijkst doen naar info@avned.nl. Dit emailadres is namelijk gelinkt naar meerdere emailadressen binnen AVNed. Heb je wel een contactpersoon, gebruik dan in plaats van info de voornaam van de desbetreffende persoon.

Om je het helemaal makkelijk te maken met ons in contact te komen kun je ons ook bereiken via de diverse social media bronnen.
Stuur een (privé)bericht via Twitter: https://twitter.com/AVNed of laat een (privé)bericht achter op onze Facebook pagina: http://www.facebook.com/AVNed. Wij zullen zo snel mogelijk contact met je zoeken, wanneer je je contactgegevens achterlaat.

Wij staan geregistreerd bij de KvK in Enschede onder nummer 83221417. Hier vind je al onze officiële gegevens, mocht je hier in geïnteresseerd wezen natuurlijk. Ons bijbehorende BTW nummer is NL862776843B01.

Nog meer nummers; rekeningnummer: 94.05.71.412 (BIC: SNSBNL2A – IBAN: NL60SNSB0940571412)

Artikel 3: Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en afnemer.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de afnemer zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4: Het Aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5: De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de afnemer de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de afnemer elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de afnemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de afnemer met klachten terecht kan;
b. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de afnemer heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
c. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6: Herroeping

1. Aangezien ondernemer uitsluitend levert aan afnemers die handelen als of in naam van een bedrijf en niet aan consumenten is er geen recht tot het ontbinden van de overeenkomst zonder opgave van redenen. De afnemer wordt geacht voor de definitieve overeenkomst voldoende informatie tot zich te hebben genomen om tot een gedegen beslissing te komen betreffende de aan te schaffen producten.
2. Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn met de afgenomen producten, schroom dan vooral niet ons te contacteren. Uiteindelijk zijn ook wij slechts gebaat bij tevreden afnemers en zullen wij er alles aan doen om tot een goede oplossing te komen.
3. Zorg er in ieder geval voor dat de producten die niet in tevredenheid zijn afgenomen in nieuw staat blijven. Dit vergroot de kans tot een goede afhandeling.

Artikel 7: De prijs

1. Alle vermelde prijzen op onze website zijn, aangezien wij uitsluitend handelen met afnemers die handelen als of in naam van een bedrijf en niet als consument, exclusief btw tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
3. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
4. Al onze vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten. We kunnen echter wel samen vaststellen dat dit absoluut nooit mag gebeuren. Daarom stellen wij dan ook onze prijzen erg zorgvuldig samen zodat dit nooit een issue kan wezen.

Artikel 8 - Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de afnemer op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 9 – Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. De ondernemer streeft er naar alle bestelde producten binnen maximaal 3 werkdagen af te leveren bij/gereed te hebben voor de afnemer. Bij sommige producten kan het echter voorkomen dat zowel de ondernemer als de fabrikant het product niet op voorraad heeft. In dat geval kan het gebeuren dat de levertijd langer dan 3 dagen bedraagt. Mocht dit het geval zijn streeft de ondernemer er naar dit binnen 24 uur na de bestelling te kennen geven waarna afnemer de keuze heeft de overeenkomst te ontbinden of akkoord te gaan met de langere levertijd.
4. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Dit ten allen tijde na overleg met de afnemer.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de afnemer, vanaf het moment dat de producten bij de ondernemer zijn overgedragen aan de vervoerder/pakketdienst. Ondernemer zal ten allen tijde een onderzoek instellen wanneer de bestelde producten onverhoopt hun plaats van bestemming niet mogen bereiken.

Artikel 10 – Betalingen

1. De betaling dient door de afnemer te worden voldaan voordat ondernemer de bestelde producten ter beschikking stelt aan de afnemer, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.
2. De afnemer heeft de mogelijkheid de betaling te voldoen via iDeal, online of offline overboeking of een contante betaling bij afhalen.
3. De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de afnemer heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de afnemer kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 11 – Klachten

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd.
2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 3 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 3 werkdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 12 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de afnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13 Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de afnemer zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.